co to jest dywidenda

Co to jest dywidenda

Autor: Szymon
Opublikowany:

W chwili gdy stopy procentowe oraz oprocentowania obligacji rządowych pozostają na rekordowo niskim poziomie, wielu inwestorów poszukuje alternatywnych sposobów na lokowanie i pomnażanie kapitału. Jedną z bardzo ciekawych alternatyw może być inwestowanie w spółki regularnie wypłacające dywidendę. Każdy musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten sposób inwestowania będzie dla niego odpowiedni. Żeby tak się stało należy najpierw dowiedzieć się co to jest ta słynna dywidenda.
Dywidenda to sposób w jaki spółka giełdowa dzieli się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Kiedy firma wypracowuje zysk ma kilka opcji. Może wypracowany zysk zostawić w spółce i przeznaczyć na kolejne inwestycje. W takim przypadku firma zobowiązuje się przed akcjonariuszami, że ich inwestycja spowoduje wzrost przychodów spółki, a w długim terminie przełoży się to na wzrost ceny akcji na giełdzie. Jeżeli zarząd spółki nie ma pomysłu na dalsze inwestycje może podjąć decyzję o wypłacie części lub całości zysku dla swoich akcjonariuszy. Najczęstszym sposobem wypłaty jest wypłata w gotówce na rachunki maklerskie swoich akcjonariuszy. Czasem jeżeli firma ma taką możliwość może zaoferować swoim akcjonariuszom program reinwestowania dywidendy w postaci zakupu kolejnych akcji. Przy takim scenariuszu akcjonariusz posiada więcej akcji i uzyskuje efekt procentu składanego w przypadku gdy spółka wypłaca dywidendę regularnie, oraz każda kolejna dywidenda jest większa od poprzedniej.

Co to jest dywidenda

Dywidenda jest zazwyczaj wypłacana jako stała ilość gotówki przeliczana na każdą posiadaną akcję przez inwestora. Dla spółki giełdowej dzielenie się zyskiem w postaci dywidendy nie jest kosztem ponieważ dzielą się pieniędzmi, które zostały im już po opłaceniu podatku. Jeżeli spółka akcyjna nie zdecyduje się wypłacić dywidendy lub wypłaca tylko jego część pozostała część zostaje pokazana w bilansie spółki w kategorii aktywów własnych

Wskaźniki Oraz Polityka Dywidendowa

W Polsce nie mamy jeszcze zbyt wielkiej kultury wypłacania dywidend przez spółki notowane na giełdzie. Inaczej sytuacja ma się ze spółkami notowanymi w Londynie czy też na giełdzie amerykańskiej. Ogromne korporacje przyzwyczaiły swoich akcjonariuszy do tego że część z nich dzieli się regularnie swoimi zyskami z posiadaczami akcji. Spółki takie wypłacają zazwyczaj dywidendy zgodnie ze swoją strategią i ustalonym z góry kalendarzem. W Londynie jest to zazwyczaj dwa razu do roku. Spółki notowane w Nowym Yorku płacą co kwartał. Niektóre fundusze ETF wypłacają dywidendę co miesiąc. Czasem zdarza się również, że spółka w przypadku gdy miała wyjątkowy rok może wypłacić dywidendę specjalną.

Istnieją 3 popularne wskaźniki, które w sposób matematyczny określają politykę dywidendową danej firmy

Stopa Dywidendy (ang. Divident Yield) – jest to wartość procentowa obliczana przez podzielenie ostatnio wypłacanej dywidendy przez aktualną cenę akcji. Można powiedzieć, że jest to nasza rentowność z inwestycji

Wskaźnik wypłaty dywidendy (ang. Payout Ratio) – obliczany jest poprzez podzielenie wypłacanej dywidendy poprzez zysk na akcję. Wskaźnik większy od 1 mówi nam, że firma wypłaca więcej niż zarobiła w danym roku finansowym

Pokrycie dywidendy (ang. Divident Cover) – jest obliczany poprzez podzielenie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przez wypłacaną dywidendę.

Ostatni z wymienionych wskaźników jest mniej popularny w Polsce dlatego trudno mi znaleźć odpowiednie tłumaczenie tego na język polski.

Kalendarium Dywidend

W momencie kiedy już posiadamy akcje jakiejś spółki należy również rozumieć jak wygląda skomplikowany proces finansowo-prawny związany z wypłaceniem nam jako akcjonariuszowi zobowiązania finansowego od spółki giełdowej

Dzień Deklaracji Dywidendy – to dzień w którym zarząd spółki podejmuje decyzję o wypłaceniu części lub całości zysku do akcjonariuszy. Od tego momentu w bilansie firmy powstaje zobowiązanie finansowe w stosunku do akcjonariuszy

Dzień Dywidendy – to ostatni dzień kiedy możemy kupić akcje na giełdzie aby być uprawnionym do otrzymania dywidendy.

Dzień Odcięcia Dywidendy – jest to zazwyczaj kolejny dzień z sesją giełdową po dniu dywidendy. Od tego dnia możesz swoje akcje sprzedawać, a dywidendę i tak otrzymasz. Kurs otwarcia w tym dniu jest zazwyczaj ustalany na podstawie zamknięcia z dnia poprzedniego pomniejszonego o wypłacaną dywidendę. Dlatego mówimy o operacji odcięcia. Załóżmy że KGHM zamknął swoje notowania w poniedziałek po 100 złoty za akcję, a ma zamiar wypłacić 10 złoty dywidendy teoretycznym kursem otwarcia na wtorek będzie 90 złoty za akcję.

Dzień Ustalenia Prawa Do Dywidendy – Jest to zazwyczaj 3 dzień roboczy po dniu dywidendy. Jest to związane z tym, że operacje giełdowe są rozliczane w terminie 3 dni od daty transakcji. Właśnie w tym dniu domy maklerskie i inne podmioty obrotu giełdowego dokładnie wiedzą kto posiadał akcje na zamknięciu notowań w dniu dywidendy

Dzień Wypłaty Dywidendy – jest to najlepszy dzień w całym procesie. Jest to moment w którym w końcu Ty jako akcjonariusz widzisz swoje pieniądze.

Opodatkowanie Dywidend

W Polsce obowiązuje 19% procentowy podatek od otrzymanych dywidend. Jeżeli jesteś osobą fizyczną nie musisz otrzymanych dywidend deklarować w urzędzie skarbowym. Zrobi to za Ciebie biuro maklerskie, które również ma obowiązek odprowadzić za Ciebie należny podatek. Oznacza to również, że dywidendę którą otrzymasz zostanie od razu pomniejszona o 19% należny podatek.

W UK podatek od dywidendy wygląda inaczej. Tu w momencie otrzymywania dywidendy biuro maklerskie odprowadza za ciebie 10% podatku. Jeżeli jesteś w 2 progu podatkowym oznacza to, że pozostałe 22.5% podatku musisz odprowadzić sam na koniec roku, jako że Twoją stawką podatkową dla dywidend jest 32.5%

Gdzie Szukać Spółek Dywidendowych

W przypadku giełdy amerykańskiej bardzo dużo informacji znajdziecie na stronie Divident.com gdzie podane są również informacje na temat dokładnych dni wypłat oraz historycznych danych o dywidendach.

Polski serwis Stooq.pl również posiada informacje o historii wypłacanych dywidend.

StockWatch.pl z kolei ma niezły kalendarz dotyczący warszawskiej giełdy papierów wartościowych

Dodaj komentarz